Posts Tagged ‘Dân đóng tiền cho “quan” nuôi… bồ nhí!’

Ô, thế á ?

Posted by: trà hâm lại on 17.10.2013