Archive for the ‘Việt nam – đất nước quê hương tôi’ Category

Ngày này năm ấy – hãy nhớ lấy !

Posted by: trà hâm lại on 17.02.2013

Tổ sư chém gió

Posted by: trà hâm lại on 11.12.2012

Anh ơi…..

Posted by: trà hâm lại on 03.12.2012